Marsha Smith

Programmer/Analyst
B.S., 1975, Southern Nazarene University